Zonvanger levering en installatie van zonnepanelen. Hieronder vindt u de Algemene
Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van
Zonvanger.

Laatst gewijzigd op: 1 januari 2021

 • Artikel 1. Definities

 • 1.1.   Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • 1.2.   Zonvanger, gevestigd aan Abraham Strickstraat 25 en ingeschreven bij de
  Kamer van Koophandel onder nummer 66959926, ook te vinden op
  www.zonvanger.nl.
 • 1.3.  Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of
  bedrijf.
 • 1.4. Dienst(en): diensten zoals beschreven in de Overeenkomst.
 • 1.5. Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.
 • 1.6. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom)
  waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder
  uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten,
  domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige
  rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 • 1.7. Offerte: een schriftelijk aanbod van Zonvanger.
 • 1.8. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet
  handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met Zonvanger een
  Overeenkomst heeft gesloten.
 • 1.9.  Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na
  ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van
  Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven
  binnen 7 dagen na in kennisstelling.
 • 1.10. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan
  Zonvanger zijn Producten en Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan
  de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
 • 1.11.   Partij(en): Zonvanger en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
 • 1.12. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een
  Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie
  vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de
  omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk
  dient te worden behandeld.
 • 1.13. Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die
  op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.
 • 1.14. Zakelijke Klant: de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of
  bedrijf.
 • Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

 • 2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van
  iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding,
  totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene
  Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten
  tussen Opdrachtgever en Zonvanger, indien Opdrachtgever de gelding ervan
  in eerdere Overeenkomsten met Zonvanger heeft aanvaard.
 • 2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
  Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 2.3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of
  niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op
  de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
 • 2.4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke
  product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die
  voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van
  tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die
  voor hem het meest gunstig is.
 • Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 • 3.1. Alle Offertes en andere aanbiedingen van Zonvanger zijn vrijblijvend en geldig
  voor de duur van 30 dagen.
 • 3.2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
  Opdrachtgever van de Offerte van Zonvanger en het voldoen aan de daarbij
  door Zonvanger gestelde voorwaarden. Indien Consument het aanbod via
  elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Zonvanger onverwijld langs
  elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang
  de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de
  mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
  3.3. Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de
  Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod
  kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.
 • Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 • 4.1. Zonvanger zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering
  beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de
  Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start
  Zonvanger direct met de uitvoering van de Overeenkomst.
 • 4.2. Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt
  Zonvanger Opdrachtgever daarvan in kennis. Zakelijke klant wordt geacht
  akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum. Consument krijgt de
  mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 • 4.3. Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van
  het door Zonvanger te leveren Producten of Diensten ten behoeve van de
  uitvoering van de Overeenkomst.
 • 4.4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs
  nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht
  mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat
  alle gegevens, waarvan Zonvanger aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
  waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
  noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Zonvanger
  worden verstrekt.
 • 4.5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist,
  heeft Zonvanger het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de
  Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
  de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
  Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.
 • 4.6. Zonvanger is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever
  aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor
  goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of
  namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever
  aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor
  de niet of niet tijdige levering daarvan.
 • Artikel 5. Duur en einde van de Overeenkomst

 • 5.1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien
  er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan
  voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de
  Producten of Diensten.
 • 5.2. Consument kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met een
  opzegtermijn van een maand. Indien er sprake is van een looptijd van
  maximaal een jaar bestaat deze mogelijkheid pas na het einde van de looptijd
  van de Overeenkomst.
 • 5.3. Zakelijke Klant kan de Overeenkomst tussentijds niet opzeggen.
 • 5.4. In geval van opzegging zal Opdrachtgever het volledige bedrag moeten
  betalen, verminderd met de besparingen die voor Zonvanger uit de opzegging
  voortvloeien. Zonvanger zal het reeds voltooide werk dan Opleveren. Indien
  de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door Zonvanger te maken
  kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op
  grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die
  Zonvanger over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na
  beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van
  opzegging direct opeisbaar.
 • 5.5. Zonvanger mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen
  indien:
 •  Opdrachtgever failliet is verklaard;
   Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
   de onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd.
 • 5.6. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de
  Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst
  onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens
  rechtsopvolgers.
 • Artikel 6. Prijs en betaling     

 • 6.1. Opdrachtgever betaalt Zonvanger het bedrag zoals vermeld in de
  Overeenkomst. Alle door Zonvanger genoemde prijzen zijn in euro’s. In
  sommige gevallen wordt een aanbetaling vereist. Het aan te betalen bedrag
  wordt opgenomen in de Overeenkomst.
 • 6.2. Alle door Zonvanger genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en
  andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders
  vermeld.
 • 6.3. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 • 6.4. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en
  deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Zonvanger het recht de prijs
  hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is
  gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de
  Overeenkomst op te zeggen.
  6.5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet,
  wordt hij door Zonvanger gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving
  van de niet-tijdige betaling gunt Zonvanger Opdrachtgever een termijn van 14
  dagen alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
 • 6.6. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag
  en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige
  vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten,
  met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en
  incassobureaus.
 • 6.7. Zonvanger kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of
  Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van
  alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van
  de Overeenkomst. Indien Zonvanger op grond van dit onderzoek goede
  gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om
  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
  bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 • Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 • 7.1. Indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in enige overdracht van
  eigendom dan wel de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van
  Zonvanger aan Opdrachtgever, blijven alle geleverde goederen eigendom van
  Zonvanger zolang Zonvanger geen volledige betaling van het gehele terzake
  overeengekomen bedrag heeft ontvangen.
 • Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever

 • 8.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en
  gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst,
  tijdig aan Zonvanger worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk
  voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt mede begrepen,
  maar is niet beperkt tot, het voldoen aan vergunningsaanvragen en andere
  wettelijke vereisten.
 • 8.2. Indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst zorgt Opdrachtgever
  tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het
  gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht.
  Opdrachtgever zorgt daarbij dat Zonvanger kosteloos gebruik kan maken van
  een geschikte bergruimte, eventueel benodigde (nuts)voorzieningen, zoals
  elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.
 • 8.3. Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde
  werkomstandigheden en is verplicht Zonvanger en diens Werknemers tijdig
  te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.
 • 8.4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering
  van de werkzaamheden verhinderen of belemmeren.
 • Artikel 9. Meerwerk

 • 9.1. Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van
  Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden
  dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk
  beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk
  zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • 9.2. Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van
  Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever.
  Zonvanger mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in
  onderhandeling treden.
 • 9.3. Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de
  Oplevering van Producten en Diensten, ook indien er een tijdstip van
  Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging
  geen recht op schadevergoeding.
 • 9.4. Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar)
  meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of
  ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.
 • 9.5. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Zonvanger
  zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Zonvanger stelt Opdrachtgever
  hierover zo spoedig mogelijk in kennis. Consument heeft in dat geval de
  mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen.
 • Artikel 10. Levering en levertijd

 • 10.1. Door Zonvanger genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet
  als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 10.2. Zonvanger behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de benodigde
  goederen en apparatuur te laten afleveren bij Opdrachtgever. De
  gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van
  de Opdrachtgever worden opgeslagen.
 • 10.3. Zonvanger blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever heeft
  voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Zonvanger, daaronder ook
  verstaan de verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming.
 • Artikel 11. Garantie

 • 11.1. Zonvanger staat ervoor in dat geleverde Diensten en (daaruit voortkomende)
  Producten of resultaten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod
  vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
  bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
  Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften.
  11.2. Opdrachtgever kan aanspraak maken op deze garantie, als het gebrek binnen
  3 maanden na Oplevering wordt opgemerkt en direct na ontdekking van het
  gebrek de klacht is gemeld en de klacht door Zonvanger gegrond wordt
  geacht. Zonvanger zal zorgen voor een passende oplossing in de vorm van
  herstel of vergoeding van maximaal het door Opdrachtgever betaalde bedrag
  voor het betreffend onderdeel van de Overeenkomst.
 • 11.3. Een door Zonvanger, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af
  aan de wettelijke rechten en vorderingen die Opdrachtgever op grond van de
  Overeenkomst heeft.
 • 11.4. De garantie komt te vervallen indien blijkt dat Opdrachtgever niet de
  adviezen van Zonvanger heeft opgevolgd, of de gebruiksaanwijzing niet heeft
  nageleefd.
 • Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten

 • 12.1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen,
  tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke Zonvanger
  verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij Zonvanger.
 • 12.2. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op
  de Intellectuele Eigendomsrechten van Zonvanger en/of haar licentiegevers,
  waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel
  of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige
  lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd
  gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke
  wetgeving.
 • Artikel 13. Geheimhouding

 • 13.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de
  Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer
  deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door
  een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen
  deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen
  ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 • 13.2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de
  Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de
  verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het
  vertrouwelijke karakter van de informatie.
 • Artikel 14. Aansprakelijkheid

 • 14.1. Dit artikel is slechts van toepassing op Zakelijke Klant.
  14.2. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens
  indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste
  roekeloosheid van Zonvanger.
 • 14.3. Zonvanger zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig
  mogelijk uit te voeren. Zonvanger kan geen invloed uitoefenen op het
  uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is dan ook zelf
  verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.
 • 14.4. Oplevering van de Overeenkomst ontslaat Zonvanger van alle
  aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de
  Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 • 14.5. De totale aansprakelijkheid van Zonvanger voor directe schade geleden door
  Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
  van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van
  Zonvanger, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per
  gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt
  tot een bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst bedongen prijs
  (inclusief btw), met een maximum van € 5.000,00.
 • 14.6. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter
  vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele
  redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Zonvanger aan de
  Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter
  voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat
  deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 • 14.7. Aansprakelijkheid van Zonvanger jegens Opdrachtgever voor indirecte schade
  of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst,
  vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens
  overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden,
  schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking,
  informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door
  Zonvanger gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet
  uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.
 • 14.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
  dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder
  geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
  Zonvanger meldt.
 • 14.9. De aansprakelijkheid van Zonvanger met betrekking tot toerekenbare
  tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien
  Opdrachtgever Zonvanger onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke
  stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
  tekortkoming, en Zonvanger ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming
  van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo
 • gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
  Zonvanger in staat is adequaat te reageren.
 • 14.10. Opdrachtgever vrijwaart Zonvanger voor alle aanspraken van derden
  (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade,
  kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
 • 14.11. Zonvanger kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst
  worden gehouden indien Zonvanger in de nakoming wordt verhinderd als
  gevolg van overmacht. Zonvanger is niet aansprakelijk voor enige schade die
  het gevolg is van overmacht.
 • 14.12. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van
  publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of
  programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik
  heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers,
  overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen,
  terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 • 14.13. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen
  het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op
  grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar
  verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige
  verschuldigd zullen blijven.
 • Artikel 15. Wijziging Algemene Voorwaarden

 • 15.1. Zonvanger behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te
  wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds
  gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen
  na bekendmaking van de wijziging.
 • 15.2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via www.zonvanger.nl, per e-mail aan
  Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Zonvanger kan bewijzen dat de
  bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke
  wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden
  doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
 • 15.3. Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit
  binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan Zonvanger. Zonvanger
  kan dan de wijziging heroverwegen. Indien Zonvanger de wijziging niet
  intrekt, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van
  kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.
 • Artikel 16. Slotbepalingen

 • 16.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • 16.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt
  voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding
  van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
  rechter in het arrondissement waar Zonvanger gevestigd is.
 • 16.3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie
  per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit
  van de e-mail voldoende vaststaat.
 • 16.4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig
  blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of
  Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een)
  nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan
  de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 • 16.5. Zonvanger is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de
  Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die Zonvanger of de
  bedrijfsactiviteiten van Zonvanger overneemt.

Zonvanger
Abraham Strickstraat 25
info@zonvanger.nl
0628961103